×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، متولی اصلی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتِ فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه است. تضمین کیفیت بیانگر مجموعه فعالیت‌هایی است که به‌منظور انطباق شاخص‌های دانشگاه با شاخص‌ها و استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد. این امر مستلزم، اصلاح فرایندها و ارتقاء نتایج است.

كاركرد نظارت و ارزیابی در نظام های دانشگاهی باید بر سایر كاركردها اشراف داشته باشد. از طریق نظارت و ارزیابی فعالیتهایی كه در فرآیند انجام امور به عمل می رسند بستر مناسب برای قضاوت در مورد كیفیت عملكرد فراهم می شود وبه كمك آن مسیر فعالیت ها در راستای اهداف مورد نظر هدایت می گردد. هر نظام دانشگاهی باید به یك نظام ارزیابی و نظارت مجهز باشد وبه كمك آن وضعیت موجود زیر نظام ها آموزشی ، پژوهشی و سایر خدمات عرضه شدة خود را به تصویر كشیده و با ”وضیت مطلوب“ مقایسه نماید.

در مدیریت كیفیت نظام آموزش عالی ، نظارت و ارزیابی دارای دو نقش عمده نظارت بر چگونگی انجام امور و در صورت لزوم تغییر جهت آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مرحله طراحی، برنامه ریزی و سازماندهی و ارزیابی نتایج حاصل از انجام امور است