×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه که از ارکان مهم تصمیم‌گیری درباره خط‌مشی و تبیین سیاست‌های کلی دانشگاه به شمار می‌آید، متشکل از هیأت رئیسه، رؤسای دانشکده‌ها و مدیران ستادی دانشگاه است.

اهم وظایف و اختیارات شورای دانشگاه به شرح ذیل است:

• ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه.
• بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی به معاونت ها و شوراهای تخصصی دانشگاه به منظور ارائه به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
• بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری دانشگاه با موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه.
• بررسی و تایید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها و آموزشکده ها، مبتنی بر بودجه و امکانات دانشگاه و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستهای وزارت به منظور ارسال به وزارت.
• بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت.
• بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذی ربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهکارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی‌ها.
• بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیاز های علمی اقدام برای تأمین آنها.
• ارجاع برخی از موضوعات دانشگاه برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد.
• تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی شورا و کمیته های آن.