ریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل طهماسبی

مدرک تحصیلی: دکترا

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رییس دانشگاه