فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

تاریخ ثبت: 1398/11/30 - 12:28 ب.ظ

دانشگاه گنبد کاووس در نظر دارد فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی يک مرحله ای انجام امور خدماتی و عمومی خود به شرح جدول زير را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد.

موضوع مناقصه : عبارت است از انجام خدمات حجمی عمومی (نظافت، نگهداری و حفاظت، انجام امور خدماتی محوطه، کلاس های آموزشی، اتاق های اداری،مسجد، خوابگاه های دانشجويی، اماکن ورزشی و اماکن عمومی )درمحل دانشگاه گنبد کاووس– دانشکده فنی و مهندسی مينودشت – دانشکده علوم انسانی دخترانه آزادشهر 
محل انجام مناقصه: دانشگاه گنبدکاووس  شماره تجدید مناقصه 2098000286000009
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه : 2.700.000.000 ريال ( دو ميليارد و هفتصدميليون ريال) 
مدت زمان انجام قرارداد: دوازده ماه پس از عقد قرارداد 
مهلت دريافت اسناد: از 98/12/03لغايت روز شنبه 98/12/08  
مهلت بازگشت اسناد : تا پايان ساعت اداری 14.30 روز  مورخ 98/12/19
زمان بازگشايی : ساعت 10.30 صبح روز سه شنبه 98/12/20
هرگونه دريافت و تحويل اسناد مناقصه بعد از مهلت تعيين شده در سامانه غير قابل قبول می باشد.
جهت اطلاع بيشتر به سامانه الکترونيکی دولت و سامانه دانشگاه گنبد کاووس به آدرس http://gonbad.ac.ir مراجعه نماييد. 
تلفن تماس سامانه الکترونيکی دولت: 41934-021
تلفن تماس دانشگاه گنبد کاووس(دفتر امور اداری) 33260224-017
تلفن دبيرخانه دانشگاه : 33265022  - 017